Testimonials

"Met dit boek legt de auteur vakkundig een open zenuw in de zorg bloot"

NAH is een gezondheidsprobleem van enorme en groeiende omvang, en tegelijkertijd is het een ernstig onderschat probleem. Met dit boek legt Eric Hermans vakkundig een open zenuw in de zorg bloot. De onbekendheid met de gevolgen van NAH en de mogelijke sociale consequenties daarvan worden overzichtelijk en overtuigend uiteengezet, evenals de noodzaak van verbeteringsslagen in de zorg. Kortom een zeer belangrijk boek voor patiënten, naasten, artsen en andere professionals in de zorg en het onderwijs, zorgverzekeraars, politici, beleidsmakers en het grote publiek. Ik hoop zeer dat het de aanzet mag vormen tot een betere zorg in de toekomst en erkenning voor mensen die na NAH een nieuw en veranderd leven ingaan

— Prof. dr. Wilco Peul, hoogleraar Neurochirurgie, Universitair Neurochirurgisch Centrum Holland, Leiden & Den Haag

"Een lezing die iedereen in de letselschadebranche gevolgd moet hebben "

Recent gaf Eric Hermans een inspirerende lezing voor het NIS, een vereniging van meer dan 400 letselschadeprofessionals. De lezing heeft onze leden enorm geholpen om meer inzicht te krijgen in de problematiek rond NAH bij kinderen en handvatten gegeven voor een optimale begeleiding. Iedereen in de letselschadebranche zou deze lezing gevolgd moeten hebben. Eric neemt je mee in de hersenen van een kind, legt uit waar je op moet letten en waarom de prognose slechter is naarmate het slachtoffertje jonger is. Hij weet het publiek op onnavolgbare wijze te boeien en onze leden hadden graag nog uren naar hem willen luisteren.

— Mr. Inkie Stoop, voorzitter NIS/ Nederlands Instituut van Schaderegelaars

"Lees dit boek heel grondig. Het houdt een dringende oproep ook naar Vlaanderen in! "

Dit boek beantwoordt duidelijk aan een grote nood : het chronische en stille leed van het kind en de jongere met NAH dient alom beter erkend, herkend, behandeld en begeleid te worden. Deze prangende boodschap wordt wetenschappelijk verantwoord én in een begrijpelijke taal gebracht aan de opgroeiende betrokkene, de familie en het multidisciplinaire therapeutenteam. Een mooi aantal goed uitgekozen casussen, die zoals Hippocrates zei “niet mogen onderschat worden noch afgedaan worden als onbehandelbaar”. Het is meteen ook een boodschap naar (verzekerings)experten toe. Alle belangrijke topics in verband met deze thematiek komen aan bod. Het moet een krachttoer zijn geweest om dat zo bevattelijk en zo volledig klaar te stomen in een beperkt aantal bladzijden : 238 pagina’s leerrijke lectuur en belangrijke referenties. Zoveel uitingen van de aanzienlijke problematiek met steeds wisselende klinische tekenen, noden en evoluties. De twee afsluitende hoofdstukken laten de lezer toe dieper en heel systematisch op de pathologische aspecten van NAH in te gaan. Het lukte Eric Hermans om niets “over het hoofd te zien” en aldus een zowel theoretisch als praktisch belangrijke boodschap te brengen. Zeg me wie hierbij niet betrokken is!

— Prof. Dr. Evert Thiery, neuropsychiater, Universiteit Gent en Consultatie voor Gedragsneurologie en Neuropsychologie te Gent

"Dit boek mag niet ontbreken bij een ieder in de letselschade branche"

Als letselschade advocaat kom ik met regelmaat in aanraking met kinderen die gewond zijn geraakt bij een ongeval. Vaak zijn de klachten goed te herleiden naar het opgelopen letsel. Maar soms word je geconfronteerd met onverklaarbare gedragsveranderingen door niet aangeboren hersenletsel (NAH) die van enorme invloed kunnen zijn op het levenslange functioneren. Deze situaties worden door Eric Hermans indringend beschreven in zijn boek “Over het hoofd gezien”. Ze zijn stuk voor stuk zeer herkenbaar. Het boek met talrijke voorbeelden draagt bij aan inzicht in de problematiek van NAH waarop vanuit het schadedossier geanticipeerd kan worden. Het boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van een ieder die zich professioneel met letselschade bezig houdt. Want met een tijdige signalering wordt het mogelijk om eerder en sneller zorgprofessionals met ervaring in NAH in te zetten wanneer de situatie daarom vraagt.

— Mr. Niek Wolthers. letselschade advocaat, Wolthers Jagersma Advocaten, Zuidwolde/ Heerenveen

"Dit boek moet op iedere school, bij ieder ondersteuningsteam, bij ieder samenwerkingsverband gelezen en besproken worden."

De kennis over een leerling met NAH is binnen het reguliere onderwijs onvoldoende. Wat weet de leerkracht, docent, intern begeleider, zorgcoördinator, orthopedagoog of zelfs de schoolarts van NAH? Als die fundamentele kennis ontbreekt weet je ook niet wat je moet ‘zien’. De wet Passend Onderwijs heeft als doel de leerling de juiste en passende ondersteuning te bieden. Er wordt veel gepraat over de inzet van de beschikbare middelen. Maar waar wordt gesproken over het schrijnende tekort aan NAH expertise? De ondersteuning bij een leerling met NAH is vaak complex. Het gaat om het signaleren, de juiste interpretatie van die signalen, de juiste inzet van kennis en expertise en de ondersteuning op korte en lange termijn. En dáár ontbreekt het aan. Dit boek met indrukwekkende verhalen doet pijn. Het moet op iedere school, bij ieder ondersteuningsteam, bij ieder samenwerkingsverband aanwezig zijn, gelezen en besproken worden. Het levert een vakkundige bijdrage om leerlingen met NAH daadwerkelijk te gaan ‘zien’ en het onderwijs voor deze groep passend te maken.

— Wilma De Graaff, coördinator Ambulante Begeleiding Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe, Voortgezet Onderwijs

"Waarom kunnen kinderen met NAH nog steeds niet rekenen op goede zorg? Lees dit boek en u weet het"

Waarom kunnen kinderen met NAH nog steeds niet rekenen op goede zorg? Lees het nieuwe boek "Over het hoofd gezien" van Eric Hermans en u weet het. Aangrijpende, indrukwekkende persoonlijke verhalen maken pijnlijk scherp duidelijk hoe de (medische) zorg tekort schiet voor kinderen die NAH oplopen. Hermans benoemt twee belangrijke redenen: de onbekendheid met het grote aantal kinderen dat NAH oploopt (‘ stille epidemie’) en het gebrek aan inzicht in de gevolgen van NAH op de verdere ontwikkeling van kinderen. De gevolgen op lange termijn zijn veelal onzichtbaar voor buitenstaanders maar hebben forse invloed op alle levensterreinen zoals school, gezinsleven, werk, zelfstandig wonen en vrije tijdsbesteding. Passende hulp ontbreekt en veel ouders moeten vaak jarenlange zoektochten naar zorg afleggen met hun kinderen. Ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers: voel de inspiratie om samen te werken en hier iets aan te doen!

— Rianne Wennekes, neuroloog-kinderneuroloog Zuyderland Medisch Centrum Sittard/Geleen-Heerlen

"Eric Hermans legt de vinger op de zere plek. En hoe!"

Kinderen met matig en ernstig NAH, en ook vele met licht NAH hebben per definitie blijvende en vaak levenslange restverschijnselen. De verschijnselen zijn vaak niet zichtbaar, maar gaan wel ten koste van een goede ontwikkeling. In onze hulpverleningstrajecten in de zorg en in het onderwijs worden de problemen die dat oplevert vaak niet gezien, of er is een tekort aan kennis om er op een goede manier mee om te gaan. In zijn boek "Over het hoofd gezien" legt Eric Hermans de vinger op de zere plek. En hoe!!! Hij maakt de lange termijngevolgen zichtbaar, op een beeldende en indringende manier. Niet alleen de professioneel deskundige komt aan het woord, maar vooral de ervaringsdeskundige. Kinderen, die inmiddels vaak volwassen zijn en hun ouders vertellen wat hen is overkomen en wat dat betekent voor zijn of haar leven. Duidelijker kun je het niet hebben. Eric en ik kennen elkaar al zo’n jaar of 25. In al die jaren is er veel veranderd in het omgaan met mensen met NAH, maar we zijn er nog lang niet, zeker niet in de zorg voor kinderen met NAH. Eric pleit in het laatste hoofdstuk voor erkenning van NAH als chronische aandoening, waar ik het van harte mee eens ben. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bouwsteen kan zijn voor betere zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel.

— Dr. Henk Eilander, ontwikkelings- en neuropsycholoog, NAH expert

"Scherpe analyse en klare taal"

Als je in Nederland op jonge leeftijd niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oploopt, kun je rekenen op goede medische zorg en dat is een groot goed. Helaas is voor de (blijvende) onzichtbare beperkingen door NAH nauwelijks aandacht. Dat leidt tot grote problemen voor zowel de getroffen kinderen als de gezinnen waarvan ze deel uit maken. Niet alleen worden die problemen in de praktijk vaak niet of veel te laat onderkend, maar het ontbreekt ook aan voldoende expertise en aan geschikte oplossingen om kinderen en ouders verder te helpen. De indringende verhalen uit het boek van Eric Hermans getuigen hiervan. En deze verhalen staan niet op zichzelf; bijna alle ouders van kinderen met NAH èn hun kinderen gaan door diepe dalen, moeten telkens opnieuw wielen uitvinden en lopen bij de buitenwereld steeds opnieuw tegen een muur van onbegrip aan. Als we, zoals we zo graag beweren, in Nederland een inclusieve samenleving willen zijn, is er voor deze groep van kinderen met NAH en hun ouders nog veel werk te doen. Het kan en mag niet zo zijn dat NAH op jonge leeftijd betekent dat je levenslang niet meer mee kunt doen. Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl wil daaraan graag een bijdrage leveren, bijvoorbeeld via haar werkgroep ‘Ouders en Kinderen’, waar ervaringen kunnen worden gedeeld en gezamenlijke expertise vanuit patiëntenperspectief wordt ontwikkeld. Het boek van Eric Hermans laat zien hoe de zorg voor kinderen en jongeren met NAH in Nederland nog steeds ernstig te kort schiet – moge zijn scherpe analyse en klare taal beleidsmakers, (zorg)professionals èn ervaringsdeskundigen inspireren om hier met elkaar iets aan te doen!

— Monique Lindhout, directeur patientenvereniging Hersenletsel.nl

"Nooit eerder is het leven met NAH zo indringend weergegeven als in dit boek"

Eric Hermans geeft een indringend inkijkje in het leven met NAH. U leest over vergeefse zoektochten, onbegrip, maar ook over doorzetters met een enorme veerkracht. Niet eerder is het leven met hersenletsel zo indringend weergegeven als in dit boek. Hermans belicht een belangrijke doelgroep namelijk het kind, de jongere met NAH die aan het begin van zijn leven zoiets ingrijpends meemaakt. En wat voor effect dit heeft op ouders, broers& zussen, vrienden, school en werk. De steun van het thuisfront is van cruciaal belang, én de specifieke aandacht van de professional. Maar dat is helaas nog vaak een kwestie van geluk. De Hersenstichting weet dat jongeren met hersenletsel vaak afhankelijk blijven van zorg en begeleiding. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een aparte zorgstandaard. Zorg voor deze jongeren vraagt immers om specifieke competenties van zorgverleners. Dit boek geef niet alleen inzicht, het is ook een oproep tot actie.

— Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder Hersenstichting

"Dit boek legt bloot welke enorme ramp zich voltrekt als een kind NAH oploopt"

"Over het hoofd gezien" is een boek met indrukwekkende en aangrijpende individuele verhalen. Het legt scherp bloot welke enorme ramp zich voltrekt als een kind NAH oploopt. De auteur beschrijft alles op neutrale wijze en daardoor komt de werkelijkheid in al z’n rampzaligheid naar voren. Integrale ondersteuning op alle fronten is nodig maar hulpverlening is verdeeld in hokjes en deelproblemen worden aangepakt, of er volgt een afwijzing omdat de patiënt niet in het hokje past. NAH patiënten vallen daardoor vaak tussen de wal en het schip. In mijn jarenlange ervaring met de behandeling van mensen met NAH heb ik veel van deze schrijnende gevallen meegemaakt en telkens weer ben ik onder de indruk van de strijd die mensen voeren om begrepen te worden in hun zorgen en hun wens om de goede hulp te krijgen. Erkenning en een luisterend oor zijn essentieel, maar wordt vaak node gemist. Dit boek draagt bij aan de erkenning en hopelijk aan het beter op elkaar afstemmen van zorg op alle levensgebieden, waaraan wij als hulpverleners in samenhang onze bijdrage leveren, in afstemming met elkaar en met kennis van zaken.

— Bert ter Mors, neuropsychiater, Hoogspecialistisch Centrum voor hersenletsel en Neuropsychiatrie GGZ Oost Brabant, locatie Huize Padua

"Een boek over een belangrijk maar sterk onderbelicht onderwerp"

Het boek gaat over een belangrijk maar sterk onderbelicht onderwerp, namelijk de lange termijn gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wat ontstaan is op de kinderleeftijd. Patiënten en ouders vertellen hoe de klachten en de restverschijnselen hun weerslag hebben op vele levensgebieden zoals schoolhervatting, werk, wonen, vriendschappen en het uiteindelijke toekomstperspectief. Vaak zijn de gevolgen onzichtbaar voor de buitenwereld maar dagelijks merkbaar voor de betrokkenen, hun familie en omgeving. De auteur stelt terecht dat NAH moet worden beschouwd als een chronische ziekte.

— Prof. dr. Joukje van der Naalt, hoogleraar neurotraumatologie